Tanga – Famine Foods

Tanga


Asystasia multiflora

 Plant Classification Group:

Asystasia podostachys

 Plant Classification Group:

Tacca involucrata

 Plant Classification Group: