Purdue University

Graduation Ceremony Photos

 

CHEN Bin CHEN Shengbai FAN Zhihui FANG Wen GAN Mantang
GUO Guangdong HAN Heng HAO Zhidong HUANG Haibo LI Jin
LI Xiangping LIU Fang LUO Qiangqiang MA Li QU Zhimin
SHAO Zhengkun SUN Shangyang WANG Dingan WANG Ying WEI Dedong
XU Lie YUAN Hao ZHENG Fengtian ZHONG Zhifeng ZHOU Yi
Stone Hall Room 347, 700 W. State Street, Purdue University, West Lafayette, IN 47907 Phone: (765)494-5801 Fax: (765)494-6938 Email: CRCS@purdue.edu
© by CRCS at Purdue University. All rights reserved.